Algemene Verkoops-, Leverings-, en Betalingsvoorwaarden

– Als de overeenkomst door de koper ondertekend is, geldt zij als VERKOOPOVEREENKOMST. Zoniet wordt zij aanzien als prijsofferte en is zij geldig tot de eerstvolgende prijsaanpassing.

– De firma geeft een tienjarige bouwgarantie, waarvan het eerste jaar OMNIUM.

De OMNIUM-verzekering dekt alle onvolkomenheden, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Deze onvolkomenheden moeten door de klant schriftelijk worden gemeld. In geval van dekking door de omniumverzekering is de klant alleen de plaatsingskosten verschuldigd. De omniumverzekering dekt echter geen beschadigingen die ontstaan als gevolg van een ondeskundige bediening.

Na het eerste jaar dient de klant, bij de vraag om service, niet gedekt door de bouwgarantie, zowel de te vervangen onderdelen, de arbeidsuren als de verplaatsingskosten te betalen.

– Er is een verzekering van 10 jaar afgesloten op het moffelen (kleuren) van aluminium.

– De leveringstermijn wordt slechts ten titel van inlichting gegeven en is dus niet bindend. Een laattijdige levering omwille van heirkracht geeft de klant geen recht op schadevergoeding en kan ook niet leiden tot annulering van de bestelling.

– Wanneer de verkoop geschiedt onder de betalingsvoorwaarde: ‘financiering’, is de klant verplicht om hiervoor persoonlijk en onmiddellijk de nodige stappen te ondernemen. De leverancier zal slechts overgaan tot plaatsing, na ontvangst van het schriftelijk financieringsakkoord van een erkende financiële instelling.

– Voor het inzetten van de beglazing, op die maat is gemaakt, zal de klant, die het werk controleert, elke onvolkomenheid melden, zoniet wordt het werk als aanvaard beschouwd. Hierna vallen alle verborgen of zichtbare gebreken onder omniumgarantie.

– Om van de omniumgarantie te kunnen genieten, moet bij het inzetten van het glas de betalingsovereenkomst nagekomen worden. Wanneer bij de plaatsing van een raam dubbelglas wordt gebroken, mag 10% van het te betalen saldo weerhouden worden, tot het herplaatst is. De betaling geschiedt aan de factuuraanbieder/werkleider. De klant dient zich ook te verzekeren tegen brand- en stormschade.

– Wanneer aan de betalingsvoorwaarden niet is voldaan, vervalt de oniumgarantie en zal 15% schadevergoeding worden aangerekend op het totaal factuurbedrag plus de gebruikelijke intresten op het saldo.

– De goederen blijven eigendom van de firma tot volledige betaling ervan heeft plaatsgevonden?

– Indien de overeenkomst binnen zes maanden na datum niet kan worden uitgevoerd door toedoen van de koper, zal een voorschot van ⅓ van het eindbedrag geëist worden, behoudens andersluidend schriftelijk beding.

– Om te genieten van het verlaagd BTW-tarief van 6% verklaart de koper dat het gaat om de verfraaiing van het oorspronkelijke gebouw, dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als privé-woning, en dat de eerste ingebruikneming ten minste, 10 jaar voorafgaat aan het eerste tijdstip van de verschuldigdheid van de BTW (overeenkomstig art. 22 van het BTW-wetboek).

– De overeenkomst is geldig voor beide partijen als ze ondertekend is door de koper. Prijzen, leveringstermijnen, betalingsvoorwaarden, vermeld door de vertegenwoordiger, zijn geldig voor zover er geen onjuistheden of onregelmatigheden worden vastgesteld. Aan de overeenkomst kunnen eerst dan rechten worden ontleend indien het order door de directie is geaccepteerd.

– Bij geschillen, zijn alleen de Rechtbanken van Arrondissement Antwerpen bevoegd.